Start Nyheter Kundcase
Göteborgs skolor får bättre inneklimat efter utredande ventilationskontroller

Göteborgs skolor får bättre inneklimat efter utredande ventilationskontroller

Aktea genomför ventilationskontroller på en stor del av Göteborg Stads skolor. Gemensamt för de skolor som besöks är att de finns på en lista över inneklimatärenden, dvs någon har klagat på luftkvaliteten. Ofta beror bristerna på att man idag nyttjar lokalerna på annat sätt än tidigare.

Aktea Energy verkar som teknisk konsult på uppdrag av Göteborgs Stads Lokalförvaltning. Just nu är man igång med att utföra VAV-kontroller på ett femtiotal av stadens skolor, vilket motsvarar ungefär halva beståndet. VAV står för Variable Air Volume, dvs variabelflödessystem, som innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera.

– Vi på Lokalförvaltningen är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om, berättar Patrik Jermin, Driftingenjör och samordnare på fastighetsdrift.

Dålig inomhusluft vanligt i skolor

Just skolbyggnaderna är i de flesta fall ursprungligen byggda före 1980, och över 100 000 kvadratmeter är äldre än 100 år. Därför är det naturligt att inomhusmiljön också varierar.

– I många fall beror klagomål helt enkelt på att ventilationen har blivit underdimensionerad när verksamheterna har tagit in fler elever i klassrummen, säger Patrik Jermin.

En granskning av Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket för bara några år sedan, indikerade att så många som var femte skola hade problem med inomhusluften[i].

Rena rama detektivarbetet

Lokalförvaltningen har anlitat Akteas konsulter som besöker skolorna och genomför en VAV-kontroll. Ofta vet de inte alltid orsaken bakom de upplevda bristerna. Därför börjar de med att lyssna in hyresgästernas och förvaltarnas upplevelser för att sedan gå till botten med vilka system och styrsystem som finns och deras inställningar.

– Man kan likna det vid ett detektivarbete. Det handlar om att utreda och värdera orsakerna till problemen och sedan projektleder vi även åtgärderna, berättar Adam Krantz, Senior Energikonsult hos Aktea.

I princip alla besökta skolor, 20–25 stycken, har krävt någon efterföljande åtgärd. Ett vanligt problem är att det är fel på styrsystemet.

Ett välbalanserat ventilationssystem leder till både bättre inneklimat och lägre energianvändning.

Bristfällig ventilation ledde till lagkrav

1991 införde Sveriges riksdag och regering in olika regler och krav för ventilationssystem i offentliga miljöer. Denna kontroll fick namnet OVK – Obligatorisk ventilationskontroll. Orsaken till att den infördes var att det just i en stor andel av byggnader i offentlig regi, till exempel skolor och vårdhem, i många fall fanns en så pass bristfällig ventilation att den ledde till en sämre inomhusmiljö.

En stor del av Sveriges befolkning har utvecklat allergi eller annan överkänslighet som förvärras på grund av dålig inomhusmiljö. Idag vet man att sunt inneklimat, där friskluft tillförs och cirkulationen i fastighetens alla rum är bra, påverkar både hälsan och därmed arbetsförmågan hos dem som vistas i byggnaderna i sammanhängande tid.

Skolan är den inomhusmiljö i Sverige som nära 2 miljoner barn och drygt 230 000 anställda och lärare tillbringar majoriteten av sin vakna tid i. Här påverkar inomhusluften, tillsammans med andra faktorer som belysning och värme, arbetsmiljön i hög grad.

Erfarenhetsöverföring till drifttekniker

Vid lagens införande var målet att samtliga byggnader skulle ha ett dokumenterat och väl fungerande ventilationssystem år 2015. Tyvärr har kontroller visat att många, i synnerhet kommunala skolor, trots det brister i att följa upp anmärkningar vid sina ventilationskontroller och se till att de rättas till[ii].

– Vi har i samarbete med Aktea säkrat att våra berörda drifttekniker också får vara med på genomgången av utredningen, som är tydligt uppskattat. Då går Akteas experter igenom de aktuella byggnadernas ventilationssystem så att det sker en värdefull erfarenhetsöverföring, säger Patrik Jermin.