Start Nyheter Händer hos Aktea
Nu ännu fler certifierade på Aktea

Nu ännu fler certifierade på Aktea

Nu har fler av Akteas energikonsulter genomgått och klarat de dokumentationskrav och skriftliga prov som ger dem intygande certifikat. Bakom certifieringen av energiexperter och energikartläggare finns det ackrediterade organet Kiwa.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder hög expertis, såväl genom utbildning som praktisk yrkeserfarenhet. En stor andel av våra sakkunniga energikonsulter har dessutom genomgått prövning och fått intyg på att de lever upp till gällande myndighetskrav.

Martin Rundqvist är den senaste i raden som har certifierat sig för Energiexpert. Därmed är de kompetenskrav som säkerställer att han kan genomföra energideklarationer enligt gällande krav uppfyllda och intygade.

Kollegorna Magnus Stjerndahl och Richard Thygesen har nyligen klarat granskning och certifieringsprovet för Energikartläggare och är därmed godkända att genomföra energikartläggningar enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Vem behöver certifierade energikartläggare och -experter?

Du som enligt lag ska låta en energikartläggning en eller flera av dina fastigheter måste anlita en certifierad energikartläggare till genomförandet av denna. Den svenska certifieringen av energikartläggare säkerställer att de kompetenskrav som finns för att genomföra energikartläggningen är uppfyllda. Kraven finns i Energimyndighetens föreskrifter.

En certifierad energiexpert har den behörighet som krävs för att genomföra besiktningar som ligger till grund för lagstadgade energideklarationer. Den certifierade energikartläggarens roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår. De flesta byggnader ska energideklareras för att få kvitto på att byggnaden uppfyller gällande regler om effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Själva energideklarationen behöver godkännas av en certifierad energiexpert.

Kompetenskraven för certifiering

För att få certifiering som energiexpert ska personen kunna styrka sin kompetens och visa att hen uppfyller kraven i Boverkets författningssamling. Motsvarande krav för energikartläggare finns i Energimyndighetens föreskrifter.

Utöver ansökan behövs styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som personen vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Det vill säga behörig utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen. Man måste också visa att man bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument skickas in till Kiwa som handlägger ärendet.

Den sökande måste också styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen med mera genom ett skriftligt prov. Det är ett ganska omfattande prov som pågår i tre till sex timmar, beroende på provområde och om det är ny- eller omcertifiering. 

Efter handläggning av ansökan, granskning av alla dokument utifrån regelverkets krav och godkänt resultat på kunskapsprovet, avgör Kiwa om det räcker för utfärdande av ett certifikat. Ett certifikat gäller i fem år och kan därefter förnyas med stöd av årlig rapportering med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som sakkunnig energiexpert.

Hur ser man vem som är certifierad? 

Alla certifierade sakkunniga energiexperter finns på Boverkets hemsida och i deras databas över certifierade energiexperter. På Energimyndighetens hemsida finns lista över certifierade energikartläggare.


Välkommen att kontakta ditt närmaste Aktea-kontor om din verksamhet behöver genomföra en EKL, energikartäggläggning för stora företag, eller få hjälp med energideklarationer!