Start Om Aktea Uppförandekod

Uppförandekod

Grunden för Uppförandekoden är Akteas syfte och kärnvärden, vilka styr allt från relationer med kunder, medarbetare och samhället i stort, till hur uppdragen utvecklas, utförs, levereras och följs upp. Kärnvärdena kom till genom ett grundligt arbete med alla medarbetare för snart tio år sedan och har legat fast sedan dess.

Detta gör det enkelt och tydligt att arbeta i Aktea. Uppförandekoden gäller självklart lika för samtliga i bolaget – från styrelse och ledning till enskilda medarbetare – och såväl centralt som för varje kontor.

 

Våra kärnvärden

Dessa tre styr alla beslut i den dagliga verksamheten hos oss på Aktea:

 Prestation

Våra uppdrag är självklart utgångspunkten för allt. Kunderna ska alltid kunna lita på att vi förstår deras affär och levererar enligt förväntan. Vi ska uppnå lönsamma resultat i våra uppdrag, framför allt för kunden men även för Aktea. För att leverera väntade resultat inom tid och budget arbetar vi utifrån ett utvecklat kvalitetssystem. Vi vinnlägger oss också om att lära av våra uppdrag och dela med oss av erfarenheterna.

 Drivkraft

Aktea ska vara ett innovativt och spännande företag som man gärna vill anlita, samarbeta med eller jobba i. Därför strävar vi efter att vara en förebild för branschen och bidra till utvecklingen inom våra kunskapsområden. Vår kunskap ska ligga i frontlinjen och delas både med varandra, våra samarbetspartners och med våra kunder. Vi sprider också kunskap genom att höja rösten och stå för det vi tror på.

 Långsiktighet

Aktea är här för att stanna. Vi arbetar professionellt och ansvarsfullt så att medarbetare och kunder känner att de kan utvecklas och trivas med oss under lång tid. Verksamheten ska skapa värden för kunden, samhället och ekonomin. Det innebär även att såväl uppdrag som företagets styrning ska utföras med en långsiktig syn på klimatet och samtliga aspekter av hållbarhet.

 

 

Akteas 6 policyer

Aktea är ett litet företag av engagerade och självgående specialister och konsulter. Därför behöver vi inte en massa byråkratiska regler, utan litar på varje medarbetares integritet och kreativitet. Istället har vi alla medarbetare tillsammans sammanfattat de frågor vi tycker är allra viktigast i sex övergripande policyer.

De tar upp de frågor vi medarbetare tillsammans tycker är allra viktigast. Policyerna fungerar som ett ramverk för företagets verksamhet och hur vi utför vårt arbete. Det här står vi för:

1)  Tillförlitlighet

Våra kunder ska alltid kunna känna förtroende för Akteas arbete och rådgivning. Här ingår att Aktea inte står i beroendeställning till andra bolag, enbart företräder kunden i uppdraget och tillvaratar kundens intressen om inget annat uttryckligen överenskommits med kunden. Därtill att vi öppet redovisar vårt arbete för kunden och inte har några dolda agendor i uppdragen.

Vi vinner våra uppdrag genom att vi levererar en fackmässigt utförd tjänst till bra värde, inte genom mutor, bestickning eller annan likartad brottslighet. Vi avstår från att erbjuda eller ta emot alla typer av gåvor från representanter från leverantörer eller parter som våra kunder har ingått avtal med. I de fall vår kund är en offentlig beställare beaktar vi särskilt förvaltningslagens regler vad gäller jäv och liknande.

Vi har högt ställda krav på integritet och rekommenderar enbart lösningar och leverantörer utifrån förutsättningar och krav vad gäller pris, kvalitet, erbjudande, osv. Detta gäller såväl i uppdrag mot kund, som till Akteas egen verksamhet.

2)  Jämställdhet & mångfald

I Aktea har alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, och liknande.

•    Rekryteringsprocessen ger alla samma möjlighet till anställning.
•    Alla har samma möjlighet till utveckling och befordran.
•    Alla har lika lön samt löneutveckling för lika eller likvärdigt arbete.

Detta gäller såväl alla medarbetare, inklusive personer i ledande befattning.

3)  Hållbarhet & klimatpåverkan

Vi strävar efter minskad miljöbelastning och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, inte minst genom de resultat vi åstadkommer hos kunderna, men även hur vi utför uppdragen.

Akteas verksamhet utgår från ett miljöledningssystem, jämförbart med ISO14001, och övergripande miljömål som uppdateras årligen.

Varje kontor följer Akteas miljöprogram, vad gäller allt från inredning och förbrukningsvaror till val av transporter och resor.

4)  Informationssäkerhet

Våra kunder ska kunna lita på att den information vi får från dem och som vi producerar hanteras på ett professionellt sätt och inte riskerar att spridas, liksom att vi enbart lämnar säkerställd information till våra kunder. Detta gäller även intern information inom Aktea.

Informationssäkerhet omfattar följande delar:

•    Hantering av dokument och information i andra format
•    De digitala systemens tillgänglighet
•    Riktighet i de uppgifter och rekommendationer vi tar fram och lämnar
•    Spårbarhet av fakta och datainsamling genom hela uppdragsprocessen

En sekretessklausul är även inskriven i bilaga till varje medarbetares anställningsavtal.

5)  Kvalitet

Akteas verksamhet utgår från ett kvalitetsledningssystem, jämförbart med ISO9001, och sätter varje år upp kvalitetsmål som följs upp regelbundet av bolagets kvalitetsansvarig och ledning.

Vårt intranät är uppbyggt för att vi ska dela kunskap och erfarenheter med varandra, och vi har en väl utvecklad struktur av mallar och rutiner för att säkerställa jämn kvalitet i varje uppdrag. 

Vårt system för ständiga förbättringar har en dedikerad budget, och arbetet engagerar samtliga medarbetare i bolaget.

6)  Personsäkerhet & arbetsmiljö

För att alla medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö arbetar Akteas arbetsmiljöombud med arbetsmiljörutiner enligt AFS 2001:1. 

Vi arbetar även med den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön enligt AFS 2015:4 med syfte (1§) att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Personsäkerhetsrutinerna omfattar såväl arbetet på arbetsplatsen, som vid platsbesök eller andra uppdrag hos kund.

Akteas krishanteringsplan är ständigt uppdaterad och enkelt tillgänglig på startsidan till vårt intranät. Den beskriver dels vårt arbete för att förebygga kriser, dels hur man bör agera i uppkomna situationer.

 Här kan du ladda ned Akteas uppförandekod som pdf (6 st A4-sidor)