Energideklarationer

Som ett av de första företagen att börja genomföra energikartläggningar åt stora företag, enligt EKL, har Aktea en lång erfarenhet och ett flertal goda referenser.

Akteas certifierade experter utför energikartläggningar från norra till södra Sverige

För att få en tydlig bild av ditt företags specifika energianvändning behöver man granska företagets nuvarande förbrukning genom en energikartläggning. Det är starten för de flesta energiprojekt och ger dig kunskap om vad som förbrukar el i din fastighet. Det utgör även grunden i en handlingsplan för en fastighets eller företags energiarbete. Med hjälp av energikartläggningen kan sedan Akteas energirådgivare tolka resultaten i en rapport och ge åtgärdsförslag på sådant som kan minska både energianvändningen och kostnaderna. Det är betydande att hela företaget kartläggs, där både byggnader och transporter innefattas. Resultatet av energikartläggningen blir ett avgörande underlag för ett fortsatt bra arbete mot att energieffektivisera just ditt företag.

Vart tar energin vägen?

Det inledande momentet i kartläggningen är att sammanställa den mängd köpt energi som gått åt i företaget. Detta görs med hjälp av statistik hämtad från de energileverantörer företaget har, till exempel elnätsägare och leverantörer av fjärrvärme. Energikartläggningen ger dig inblick i:

  • Hur mycket energi som används i ditt företag samt kostnaderna
  • Hur energianvändningen är fördelad över verksamhetens olika delar
  • Vilken energieffektivisering som är lämplig inom berörda områden
  • Åtgärdsförslag som anses vara mest lönsamma för just ditt företag

Vart finns den betydande energianvändningen i mitt företag?

Den betydande energianvändningen är den mängd energi som anses vara störst och av störst betydelse. Men även där besparingspotentialen är störst.

När energianvändningen finns kartlagd tar vi fram åtgärdsförslag. De åtgärdsförslag som presenteras behöver inte alltid vara ekonomiska investeringar, det kan även vara små insatser som kan även leda till stora besparingar över tid. 

Hur presenteras en energibesparingsåtgärd?

Åtgärdsförslag presenteras där området berörs. Det kan vara en specifik områdesdel eller utrustning. Här visas energianvändning, drifttid samt den föreslagna åtgärden. Energibesparingar, kostnadsbesparingar och återbetalningstid presenteras med ekonomiska kalkyler, till exempel LCC. Energikartläggningen skall tydligt visa hur stor energibesparing som är möjlig för varje presenterat åtgärdsförslag. Denna ligger till grund för prioriteringar och upprättandet av en utgångspunkt.

Lagen om energikartläggning för stora företag, EKL

Sedan lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft 2014, har alla stora företag en skyldighet att genomföra energikartläggingar, detta för att främja bättre energieffektivitet.
En energikartläggning kan ge, förutom ökad ekonomisk lönsamhet, andra fördelar för ett företag. Dessa mervärden kan till exempel vara minskat buller, bättre temperaturreglering, minskade utsläpp och att bättre kunna använda överskottsvärmen i fastigheten.

Aktea var en av de första som hade certifierade energikartläggare för att vara behörig att utföra energikartläggningar enligt lagen och har även haft uppdrag att granska andra företags kartläggningar på uppdrag av Energimyndigheten.

Kontakta en av Akteas certifierade energikartläggare idag

Vill du också få bättre kontroll på din verksamhets energianvändning?

Akteas konsulter är specialister på energieffektivitet, förnybar energi och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket av våra kontor ligger närmast dig?

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun valde Aktea för att utföra energideklarationer av i princip hela fastighetsbeståndet. Kommunen ville inte enbart få grundläggande energideklarationer utförda, som en ”pappersprodukt”, utan samtidigt få möjlighet att beställa energiutredningar för att identifiera såväl investerings- som underhållsåtgärder som bidrar till kommunens energistrategiska arbete.