Energiprojekt

Som ett av de första företagen att börja genomföra energikartläggningar åt stora företag, enligt EKL, har Aktea en lång erfarenhet och ett flertal goda referenser.

Akteas certifierade experter utför energikartläggningar från norra till södra Sverige

För att få en tydlig bild av ditt företags specifika energianvändning behöver man granska företagets nuvarande förbrukning genom en energikartläggning. Det är starten för de flesta energiprojekt och ger dig kunskap om vad som förbrukar el i din fastighet. Det utgör även grunden i en handlingsplan för en fastighets eller företags energiarbete. Med hjälp av energikartläggningen kan sedan Akteas energirådgivare tolka resultaten i en rapport och ge åtgärdsförslag på sådant som kan minska både energianvändningen och kostnaderna. Det är betydande att hela företaget kartläggs, där både byggnader och transporter innefattas. Resultatet av energikartläggningen blir ett avgörande underlag för ett fortsatt bra arbete mot att energieffektivisera just ditt företag.

Vart tar energin vägen?

Det inledande momentet i kartläggningen är att sammanställa den mängd köpt energi som gått åt i företaget. Detta görs med hjälp av statistik hämtad från de energileverantörer företaget har, till exempel elnätsägare och leverantörer av fjärrvärme. Energikartläggningen ger dig inblick i:

  • Hur mycket energi som används i ditt företag samt kostnaderna
  • Hur energianvändningen är fördelad över verksamhetens olika delar
  • Vilken energieffektivisering som är lämplig inom berörda områden
  • Åtgärdsförslag som anses vara mest lönsamma för just ditt företag

Vart finns den betydande energianvändningen i mitt företag?

Den betydande energianvändningen är den mängd energi som anses vara störst och av störst betydelse. Men även där besparingspotentialen är störst.

När energianvändningen finns kartlagd tar vi fram åtgärdsförslag. De åtgärdsförslag som presenteras behöver inte alltid vara ekonomiska investeringar, det kan även vara små insatser som kan även leda till stora besparingar över tid. 

Hur presenteras en energibesparingsåtgärd?

Åtgärdsförslag presenteras där området berörs. Det kan vara en specifik områdesdel eller utrustning. Här visas energianvändning, drifttid samt den föreslagna åtgärden. Energibesparingar, kostnadsbesparingar och återbetalningstid presenteras med ekonomiska kalkyler, till exempel LCC. Energikartläggningen skall tydligt visa hur stor energibesparing som är möjlig för varje presenterat åtgärdsförslag. Denna ligger till grund för prioriteringar och upprättandet av en utgångspunkt.

Lagen om energikartläggning för stora företag, EKL

Sedan lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft 2014, har alla stora företag en skyldighet att genomföra energikartläggingar, detta för att främja bättre energieffektivitet.
En energikartläggning kan ge, förutom ökad ekonomisk lönsamhet, andra fördelar för ett företag. Dessa mervärden kan till exempel vara minskat buller, bättre temperaturreglering, minskade utsläpp och att bättre kunna använda överskottsvärmen i fastigheten.

Aktea var en av de första som hade certifierade energikartläggare för att vara behörig att utföra energikartläggningar enligt lagen och har även haft uppdrag att granska andra företags kartläggningar på uppdrag av Energimyndigheten.

Kontakta en av Akteas certifierade energikartläggare idag

Charlotta Gibrand, Malmö & Helsingborg – charlotta.gibrand@aktea.se / 076-348 07 00

Marika Andersson, Malmö – marika.andersson@aktea.se / 0700-90 38 44

Robert Ringvall, Umeå – robert.ringvall@aktea.se / 0700-23 90 84

Chris Hellström, Göteborg – chris.hellstrom@aktea.se / 0768-83 43 22

Peter Karlsson, Göteborg – peter.karlsson@aktea.se / 0736-33 60 02

Mats Åström, Stockholm – mats.astrom@aktea.se / 0725-61 98 54

Magnus Stjerndahl, Stockholm & Uppsala – magnus.stjerndahl@aktea.se / 070-49 49 550

Aktea erbjuder flera olika typer av energiprojekt, här är några exempel.

Energikartläggningar

I en energikartläggning går man igenom en fastighets eller verksamhets energianvändning och försöker hitta möjligheter till energieffektivisering. Oftast börjar man med energidata, så som köpt värme, kyla, el och vatten. Därefter inventerar man fastigheten genom besiktningar, funktionskontroller och mätningar för att kartlägga hur den köpta energin används.

Som resultat ska du få dels en sammanställning av skicket på fastigheten och de tekniska installationerna, dels en handlingsplan för hur energianvändningen kan sänkas genom optimering eller investeringar.

Läs mer om energikartläggningar här.

Energioptimering

Alla tekniska installationer behöver trimmas för att arbeta så optimerat som möjligt. I en fastighet kan det handla om att uppvärmningssystem ska stänga ner på sommaren eller att ventilationssystemen inte ska vara i drift när ingen vistas i lokalen.

Energioptimering handlar alltså om att försöka skapa ett så perfekt inomhusklimat som möjligt till så låg energikostnad som möjligt, genom att använda de tekniska installationer som finns tillgängliga.

Det behöver man göra för olika driftfall. Det behövs olika inställningar för dag och natt, för olika årstider och olika väderlek. Det krävs därför oftast att man mäter och följer upp i fastigheten under lång tid. Inställningarna gör man löpande i fastighetens digitala styrsystem. Det finns också flera möjligheter använda artificiell intelligens för att automatiskt trimma systemen.

Energiprojekt

Energiprojekt är investeringar i en befintlig fastighets tekniska installationer. Det kan handla om att byta ett ventilationsaggregat, styr- och reglersystem, delar av ett värmesystem såsom värmeväxlare, ställdon, eller liknande.

För att genomföra ett energiprojekt krävs någon form av projektering och projektledning som man ofta ger i uppdrag till en totalentreprenör. Det blir då viktigt att beställaren tar fram ett bra underlag så att totalentreprenören vet vad som gäller.

Energy coach

Små och medelstora företag har ofta stor energianvändning men inte möjlighet att själv anställa en energiingenjör. De väljer då oftast att hyra in en energikonsult som löpande stöd i arbetet. Energicoachen är ett bollplank till alla berörda personer i företaget, inte minst vad gäller att följa upp och analysera energianvändningsdata. Coachen kan också driva olika typer av energiprojekt.

 


Kontakta oss idag för att diskutera olika möjligheter till energieffektivisering som kan minska er organisations miljöpåverkan och stärka er konkurrenskraft.

Se en film för att veta mer om vad vi menar med energiprojekt och hur du går tillväga för att genomföra dem.

ICA Maxi Nacka

Modern kylteknik, ny belysning och intrimmad ventilation. Åtgärderna hjälper livsmedelsbutiker att sänka energinotan rejält. För en stor butik i Nacka kan det innebära besparingar på 1,5 miljon kronor per år. VVS-Forum uppmärksammar ICA Maxi i Nacka, som samarbetar med Aktea om energieffektivisering och nya köldmedium.

Södra Lapplands pastorat

Hur kan man optimera uppvärmningen av kulturhistoriska byggnader med stenväggar, högt i tak och gamla blyinfattade fönster, som kanske inte ens besöks varje dag? Det är en av utmaningarna som energieffektiviserings- experter från Aktea Umeå antagit i flera pastorat i norra Sverige.

Neste anlitade Aktea som energirådgivare i projektet Zero Island

För att nå målet med ett fossilfritt Sverige 2045 måste många aktörer samverka, menar det finska företaget Neste som är världens största producent av förnybar diesel. De kallar sin utvecklingsresa för ”Journey to Zero”. Ett av projekten mot målet kretsar kring den idylliska ön Lidö. Ön är ett av Norrtälje skärgårds mest populära resmål som tar emot tiotusentals besökare per år. För fyra månader sedan kontaktade initiativtagarna bakom Zero Island-projektet Aktea för att få hjälp med att få viktiga installationer på plats som kunde föra dem närmare nollvisionen.