Energiprojekt

Akteas energiexperter skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv energianvändning i din fastighet eller verksamhet. Det handlar om allt från rätt inomhusklimat och engagerad driftpersonal till system för långsiktig energiuppföljning.

Låt oss hitta din fastighets energipotential

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet är högt satt och kräver insatser på många olika fronter.

Första steget är att kartlägga aktuella byggnader och utvärdera energipotentialen i de tekniska system som finns tillhanda. Resultatet ligger till grund för förslag till konkreta åtgärder, som vi sedan kan projektleda genom investeringar och energioptimering.

Som energiexperter och energirådgivare med gedigen branscherfarenhet ger våra konsulter konkreta tips på hur du kan minska din energianvändning. Det handlar ofta om att gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Alla rådgivare på Aktea är helt oberoende, vilket betyder att vi inte har några egna produkter som vi säljer eller implementerar, utan du kan känna dig trygg i vetskapen om att vi har en professionell och objektiv överblick och levererar olika alternativ som passar just din verksamhets förutsättningar.

Avancerad energieffektivisering

Vi tar oss även an specialuppdrag som kräver särskilt hög kompetensnivå. Ibland finns det bra kompetens i en verksamhet, men det saknas kanske bollplank i spetsfrågor. Här ingår utredningar kring problemlösningar i fastigheten, åtgärdshanteringar, mätprojekt, projektledningsuppdrag med mera.

Kanske har ni för avsikt att installera solceller, men har inte trimmat in nuvarande energianvändning eller tagit höjd för framtida behov för en hållbar investering? Läs mer om smart solel här.

Personlig coach i nätverk för Energieffektivisering

Vi har stöttat, och stöttar, små och medelstora företag med att effektivisera sin energianvändning över hela landet. Energimyndigheten har gett oss förtroende att agera nätverkskoordinator och leda ett flertal av dessa nätverk. Det innebär att en energiexpert från oss ger stöd och råd samt medverkar i ett flertal nätverksträffar per år. Nätverken består som regel av av 8–16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh).

Under 2016–2020 var ca 40 nätverk på plats runtom i landet med drygt 300 deltagande företag med målet att sänka sin energianvändning med minst 15 procent. Från arbetet i EENet gör att vi har bred kunskap från olika branscher som gör att vi kan ge handfasta tips och råd om vilka åtgärder som gett effekt hos andra. Det finns liknande initiativ som fortsätter, se bland annat konceptet Energy Coach, som drivs av Aktea Energy och har utvecklats med Vattenfall som samarbetsparter.

Kontakta oss för att få hjälp med energieffektivisering

Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi till dig.

 

Eller hör av dig direkt till Robert Cooklin på:

robert.cooklin@aktea.se

070-712 52 26

”I en kartläggning fokuserar vi på de områden som bedöms ha mest potential för energieffektivisering. Det kan handla om åtgärder kring belysning, tryckluft, ventilation och styrsystem.”

Förklaringar: vad betyder de olika termerna?

Energikartläggningar

I en energikartläggning går man igenom en fastighets eller verksamhets energianvändning och försöker hitta möjligheter till energieffektivisering. Oftast börjar man med energidata, så som köpt värme, kyla, el och vatten. Därefter inventerar man fastigheten genom besiktningar, funktionskontroller och mätningar för att kartlägga hur den köpta energin används.

Som resultat ska du få dels en sammanställning av skicket på fastigheten och de tekniska installationerna, dels en handlingsplan för hur energianvändningen kan sänkas genom optimering eller investeringar.

Energioptimering

Alla tekniska installationer behöver trimmas för att arbeta så optimerat som möjligt. I en fastighet kan det handla om att uppvärmningssystem ska stänga ner på sommaren eller att ventilationssystemen inte ska vara i drift när ingen vistas i lokalen.

Energioptimering handlar alltså om att försöka skapa ett så perfekt inomhusklimat som möjligt till så låg energikostnad som möjligt, genom att använda de tekniska installationer som finns tillgängliga.

Det behöver man göra för olika driftfall. Det behövs olika inställningar för dag och natt, för olika årstider och olika väderlek. Det krävs därför oftast att man mäter och följer upp i fastigheten under lång tid. Inställningarna gör man löpande i fastighetens digitala styrsystem. Det finns också flera möjligheter använda artificiell intelligens för att automatiskt trimma systemen.

Energiprojekt

Energiprojekt är investeringar i en befintlig fastighets tekniska installationer. Det kan handla om att byta ett ventilationsaggregat, styr- och reglersystem, delar av ett värmesystem såsom värmeväxlare, ställdon, eller liknande.

För att genomföra ett energiprojekt krävs någon form av projektering och projektledning som man ofta ger i uppdrag till en totalentreprenör. Det blir då viktigt att beställaren tar fram ett bra underlag så att totalentreprenören vet vad som gäller.

Energy coach

Små och medelstora företag har ofta stor energianvändning men inte möjlighet att själv anställa en energiingenjör. De väljer då oftast att hyra in en energikonsult som löpande stöd i arbetet. Energicoachen är ett bollplank till alla berörda personer i företaget, inte minst vad gäller att följa upp och analysera energianvändningsdata. Coachen kan också driva olika typer av energiprojekt.

 


Kontakta oss idag för att diskutera olika möjligheter till energieffektivisering som kan minska er organisations miljöpåverkan och stärka er konkurrenskraft.

ICA Maxi Nacka

Modern kylteknik, ny belysning och intrimmad ventilation. Åtgärderna hjälper livsmedelsbutiker att sänka energinotan rejält. För en stor butik i Nacka kan det innebära besparingar på 1,5 miljon kronor per år. VVS-Forum uppmärksammar ICA Maxi i Nacka, som samarbetar med Aktea om energieffektivisering och nya köldmedium.

Bageriet Sjöstrand och Erics Bröd

Bageriet Sjöstrand och Erics Bröd med anor från 1922 har sin högsäsong under tiden för fastlagsbullar. För två år sen gick de med i EENet för att sätta energi på dagordningen. I en slöserijakt under ledning av oss på Aktea, fick man även upp ögonen för de mjuka åtgärderna, som många gånger är helt investeringsfria.

Neste anlitade Aktea som energirådgivare i projektet Zero Island

För att nå målet med ett fossilfritt Sverige 2045 måste många aktörer samverka, menar det finska företaget Neste som är världens största producent av förnybar diesel. De kallar sin utvecklingsresa för ”Journey to Zero”. Ett av projekten mot målet kretsar kring den idylliska ön Lidö. Ön är ett av Norrtälje skärgårds mest populära resmål som tar emot tiotusentals besökare per år. För fyra månader sedan kontaktade initiativtagarna bakom Zero Island-projektet Aktea för att få hjälp med att få viktiga installationer på plats som kunde föra dem närmare nollvisionen.