Elektrifiering

Med en energideklaration får du en bra bild över byggnadens aktuella energistatus och inomhusmiljö

Vad är en energideklaration och varför är den så viktig?

Syftet med en energideklaration är att främja effektiv energianvändning och ett bra inomhusklimat genom att visa hur mycket energi som går åt i en byggnad. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hitta felaktigheter i energianvändningen och att hitta lösningar som gör byggnaden mer energismart. Nästan alla bostäder, hyresfastigheter och kommersiella lokaler ska vara energideklarerade och måste utföras av oberoende certifierade energiexperter på uppdrag av byggnadsägaren. Om man ska sälja eller hyra ut en byggnad måste man enligt lag kunna visa en energideklaration.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för ca. 40% av den sammanlagda energianvändningen inom EU och är en av de sektorer som har störst energibesparingspotential. Enligt ett EU-direktiv är alla medlemsländer förpliktigade att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor. I Sveriges fall är det Boverket som har tillsynen över energideklarationerna och förvaltar energideklarationsregistret. I det fall att en byggnadsägare inte energideklarerar kan Boverket skicka ut ett föreläggande som i värsta fall kan förenas med ett vite, som i sin tur kan dömas ut av domstol.

Men det är inte bara en piska, med en genomförd energideklaration kommer ägaren av byggnaden att få en bra bild över byggnadens aktuella energistatus och inomhusmiljö. Man presenteras även med möjligheterna till att minska energianvändningen, utan att behöva sänka kvalitén på inomhusmiljön. Energideklarationer är idag kanske mer aktuella än någonsin eftersom det är en grundpelare för byggnadsägaren när det gäller att spara pengar, frigöra kapacitet i elnätet och bidrar med mindre utsläpp.

Energiexperternas oberoende

Som certifierade energikartläggare är vi ansvariga för att lämna objektiva och kostnadseffektiva åtgärdsförslag baserade på resultatet från energideklarationen. En energideklaration är giltig i 10 år och kan med fördel göras om efter att man har genomfört energieffektiviseringar i byggnaden.

Vad innehåller en energideklaration?

  •  Energiklass. I deklarationen anges en energiklass för byggnaden, vilket baseras på byggnadens energiprestanda. Där energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus idag får energiklass C eller bättre.
  • Energiprestanda beskriver hur bra byggnadens energirelaterade egenskaper är. Det är ett sammanvägt mått på byggnadens byggnadstekniska och installationstekniska egenskaper. I Boverkets byggregler (BBR) ställs minimikrav på en byggnads energiprestanda genom ett primärenergital. Primärenergitalet ligger även till grund för vilken energiklass en byggnad får vid energideklaration.
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Byggnadens värmesystem.
  • Den totala uppvärmda arean.
  • Om radonmätning är utförd eller inte och eventuellt värde.
  • Om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd.
  • Förslag på energibesparingsåtgärder som lämnas av den certifierade energiexperten. Dessa kan exempelvis vara injustering av värme/ventilationssystem, egenproducerad energi i form av solceller eller vattenbesparing.

Lindskrog långtidsparkering bländningssäkrar sina solceller

I takt med att solcellsanläggningar blir allt vanligare har frågan om bländning och dess potentiella risker, särskilt för flygtrafiken, blivit mer framträdande. En omfattande bländningsanalys genomfördes för en planerad solcellsanläggning vid Lindskrog långtidsparkering, belägen inom kritiskt avstånd till flygverksamheten på Arlanda.

SBB installerar solceller runt om i landet

För att reducera sin energiförbrukning, bidra till energiomställningen och samtidigt minska belastningen på elnätet, har SBB accelererat sitt strategiska energiarbete.

Läs om hur Axfood reducerade onödiga elnätskostnader

Denna vinter har elpriserna nått nya rekordnivåer. Det finns all anledning att inte bara spara energianvändning i energiintensiva verksamheter, utan även se över sina elavtal. Axfood bestämde sig för att ta tag i frågan och resultatet är slående – med Akteas hjälp i samarbete med Vattenfall kunde kostnaderna sänkas markant.

Så säkrar du en lönsam investering i solel

Funderar ni över att installera solceller? Er byggnad kanske har ett stort tillgängligt tak i söderläge? Förutsättningarna för en lönsam investering varierar mellan olika byggnader. Vår erfarenhet är att sex faktorer avgör om solceller är lönsamma eller inte.

Förstudier optimerar fastighetsägaren Akademiska Hus satsning på solel

Aktea har gjort flera förstudier till solcellsinstallationer på uppdrag av Akademiska Hus. Förstudierna hjälper fastighetsbolaget att utreda potentialen innan de investerar i nya solcellssystem på campus runtom i landet. Målet är att år 2025 ha en klimatneutral fastighetsdrift.