Elektrifiering

Som ett av de första företagen att börja genomföra energikartläggningar åt stora företag, enligt EKL, har Aktea en lång erfarenhet och ett flertal goda referenser.

Akteas certifierade experter utför energikartläggningar från norra till södra Sverige

För att få en tydlig bild av ditt företags specifika energianvändning behöver man granska företagets nuvarande förbrukning genom en energikartläggning. Det är starten för de flesta energiprojekt och ger dig kunskap om vad som förbrukar el i din fastighet. Det utgör även grunden i en handlingsplan för en fastighets eller företags energiarbete. Med hjälp av energikartläggningen kan sedan Akteas energirådgivare tolka resultaten i en rapport och ge åtgärdsförslag på sådant som kan minska både energianvändningen och kostnaderna. Det är betydande att hela företaget kartläggs, där både byggnader och transporter innefattas. Resultatet av energikartläggningen blir ett avgörande underlag för ett fortsatt bra arbete mot att energieffektivisera just ditt företag.

Vart tar energin vägen?

Det inledande momentet i kartläggningen är att sammanställa den mängd köpt energi som gått åt i företaget. Detta görs med hjälp av statistik hämtad från de energileverantörer företaget har, till exempel elnätsägare och leverantörer av fjärrvärme. Energikartläggningen ger dig inblick i:

  • Hur mycket energi som används i ditt företag samt kostnaderna
  • Hur energianvändningen är fördelad över verksamhetens olika delar
  • Vilken energieffektivisering som är lämplig inom berörda områden
  • Åtgärdsförslag som anses vara mest lönsamma för just ditt företag

Vart finns den betydande energianvändningen i mitt företag?

Den betydande energianvändningen är den mängd energi som anses vara störst och av störst betydelse. Men även där besparingspotentialen är störst.

När energianvändningen finns kartlagd tar vi fram åtgärdsförslag. De åtgärdsförslag som presenteras behöver inte alltid vara ekonomiska investeringar, det kan även vara små insatser som kan även leda till stora besparingar över tid. 

Hur presenteras en energibesparingsåtgärd?

Åtgärdsförslag presenteras där området berörs. Det kan vara en specifik områdesdel eller utrustning. Här visas energianvändning, drifttid samt den föreslagna åtgärden. Energibesparingar, kostnadsbesparingar och återbetalningstid presenteras med ekonomiska kalkyler, till exempel LCC. Energikartläggningen skall tydligt visa hur stor energibesparing som är möjlig för varje presenterat åtgärdsförslag. Denna ligger till grund för prioriteringar och upprättandet av en utgångspunkt.

Lagen om energikartläggning för stora företag, EKL

Sedan lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft 2014, har alla stora företag en skyldighet att genomföra energikartläggingar, detta för att främja bättre energieffektivitet.
En energikartläggning kan ge, förutom ökad ekonomisk lönsamhet, andra fördelar för ett företag. Dessa mervärden kan till exempel vara minskat buller, bättre temperaturreglering, minskade utsläpp och att bättre kunna använda överskottsvärmen i fastigheten.

Aktea var en av de första som hade certifierade energikartläggare för att vara behörig att utföra energikartläggningar enligt lagen och har även haft uppdrag att granska andra företags kartläggningar på uppdrag av Energimyndigheten.

Kontakta en av Akteas certifierade energikartläggare idag

SBB installerar solceller runt om i landet

För att reducera sin energiförbrukning, bidra till energiomställningen och samtidigt minska belastningen på elnätet, har SBB accelererat sitt strategiska energiarbete.

Läs om hur Axfood reducerade onödiga elnätskostnader

Denna vinter har elpriserna nått nya rekordnivåer. Det finns all anledning att inte bara spara energianvändning i energiintensiva verksamheter, utan även se över sina elavtal. Axfood bestämde sig för att ta tag i frågan och resultatet är slående – med Akteas hjälp i samarbete med Vattenfall kunde kostnaderna sänkas markant.

Så säkrar du en lönsam investering i solel

Funderar ni över att installera solceller? Er byggnad kanske har ett stort tillgängligt tak i söderläge? Förutsättningarna för en lönsam investering varierar mellan olika byggnader. Vår erfarenhet är att sex faktorer avgör om solceller är lönsamma eller inte.

Förstudier optimerar fastighetsägaren Akademiska Hus satsning på solel

Aktea har gjort flera förstudier till solcellsinstallationer på uppdrag av Akademiska Hus. Förstudierna hjälper fastighetsbolaget att utreda potentialen innan de investerar i nya solcellssystem på campus runtom i landet. Målet är att år 2025 ha en klimatneutral fastighetsdrift.