Miljöcertifiering

Vill din organisation ha stöd i att lyfta hållbarhetsfrågorna, kvalitetssäkra era projekt och bygga förtroende hos finansiärer och hyresgäster?

Vad innebär en miljöcertifiering?

Syftet med miljöcertifiering av byggnader är att bygga mer hållbart och klimatsmart. Vid uppförandet av en ny byggnad är miljöpåverkan stor, både under konstruktion och resterande tid av byggnadens levnadscykel. Certifieringarna är uppbyggda av olika kriterier som används för att bedöma hur en byggnad står sig ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Vad är en Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader, utvecklat av Sweden Green Building Council. Miljöcertifieringen innefattar att byggnadens miljöarbete och miljöprestanda granskas av en tredje part.

I certifieringssystemet Miljöbyggnad bedömer man efter totalt sexton olika indikatorer, där störst fokus läggs på inomhusklimatet. Här kontrolleras luftkvalité, hur ventilationen fungerar, samt mätning av radon. Dagsljusinsläppet är även betydelsefull då den påverkar trivsel både i hemmet och på arbetet. Vidare så tittar man på byggnadens fuktsäkerhet och att det inte förekommer risker för utveckling av legionella. Värmebalansen i byggnaden mäts tillsammans med energianvändningen, man kontrollerar även att både el och värme kommer från miljösäkra val. Val av byggnadsmaterial skall dokumenteras på ett korrekt sätt, samt att farliga kemikalier inte förekommer vid nybyggnation.

Efter utförd certifiering sker en uppföljande kontroll efter tre år.

Så kan ditt fastighetsbestånd framtidssäkras genom certifiering

Läs om hur Willhem blev certifierade med Miljöbyggnad iDrift